Psykoterapi – Stresshantering – neurofeedback

Psykoterapi

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar relationellt och resursorienterat i individualterapier med särskild inriktning på att läka dissociation och anknytningsskador.
I psykoterapi kan du bearbeta symptom som fobier, ångest, sömnsvårigheter, smärta och värk, prestationsångest, stress och blyghet liksom traumatiska minnen. Du ökar din möjlighet att återerövra livsglädje och sinnesnärvaro. Du blir tydligare i ditt liv, dina relationer och i dina behov.
Jag har särskild kompetens avseende kris, svåra livshändelser och psykisk traumatisering och arbetar bland annat med EMDR, klinisk Hypnos, neurofeedback (se nedan) och DBR, Deep Brain Reorienting.
Samtal för ökad självkännedom och personlig utveckling med hypnos och uttryckande konstterapi för de som vill nå och använda de egna skapande resurserna för självläkning och bemästrande. Se intervju i SvD 27 april 2011.
Jag har även erfarenhet av att arbeta med krishantering, stress- och belastningsrelaterade samtal i grupp.

Se:  📖

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv och Psykoterapi vid dissociativa störningar (2009)
Trauma : psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik (2010)
Psykoterapi vid dissociativa störningar (2010)
Kreativt gestaltande psykoterapi (2010)
Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens (2011)
Att hantera traumarelaterad dissociation : färdighetsträning för patienter och deras terapeuter (2012)
PTSD : En handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen (2012)
Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (2013)

Stresshantering – neurofeedback

Jag har 35 års erfarenhet av att arbeta med personligt ledarskap, stresshantering och avslappning. Jag är erfaren hypnosterapeut, se svenska föreningen för klinisk hypnos, SFKH.
Jag arbetar framför allt med enskilda personer men även grupper, arbetsplatser och organisationer. Jag arbetar med stressfenomen i hela dess spektrum från individ till organisation och från enklare överbelastningsfenomen i ett i övrigt fungerande liv till utmattningstillstånd och extremt svåra posttraumatiska stressreaktioner. Vikten av att bidra till att människor kan lugna och reglera sig är en röd tråd i mitt arbete som föreläsare, handledare, stresshanterare och psykoterapeut.
Därför har jag också lärt mig neurofeedback, se länk (lilla foldern), (mer information) och www.eeginfo-europe.com för att hjälpa såväl psykoterapipatienter som chefspersoner i handledning att må bättre och fungera bättre via ökad självreglerande förmåga.

Se: 📖

Att göra synligt (2010) om kreativitet och självhjälp via inre bildarbete
Att leda med insidan (2011) om vikten av att ta ansvar för det egna måendet i ledningsuppdrag
Empatitrött : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken (2011) om hur relationell belastning påverkar oss i ”high-touch”-yrken och vad vi kan göra åt det.
Psykoterapi som hjälper : metoder för vården (2015) om hur psykoterapi – med många olika inriktningar – kan bli mer effektiv om patienter först får hjälp att lugna och reglera sig
Kan neurofeedback hjälpa hjärnan? : Svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSD (2018)
Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning (2019)

Böckerna går att beställa i bok- och näthandeln eller på min bokhemsida.