Fungerar hypnos i psykoterapeutiskt arbete?

Fungerar hypnos i psykoterapeutiskt arbete?

För en diskussion avseende den svenska socialstyrelsens evidensangivelser, se Vad har du varit med om? PTSD och dissociation hos barn och unga : förekomst, diagnostik och behandling (Gerge (red) ,2013) samt Psykoterapi som hjälper : metoder för vården (Gerge (red), 2015).

Ser vi på den internationellt mest respekterade sammanslutningen som förhåller sig till evidensbegreppet och som är av vikt för psykologer och psykoterapeuter, APA, American Psychological Association, div 12, konstaterar de bl a följande avseende hypnos i kliniskt arbete:

Definition

According to the American Psychological Association (APA)’s Division of Psychological Hypnosis, hypnosis is a procedure during which a health professional or researcher suggests while treating someone that he or she experience changes in sensations, perceptions, thoughts, or behavior. Although some hypnosis is used to make people more alert, most hypnosis includes suggestions for relaxation, calmness, and well-being. Instructions to imagine or think about pleasant experiences are also commonly included during hypnosis. People respond to hypnosis in different ways. Some describe hypnosis as a state of focused attention, in which they feel very calm and relaxed. Most people describe the experience as pleasant.

Is there evidence that hypnosis works?

Yes. While there are plenty of examples in the scientific literature attesting to the usefulness of clinical hypnosis, a study published in the journal Gut is noteworthy. The study involved 204 people suffering from Irritable Bowel Syndrome (IBS). Treatment consisted of 12 weekly sessions of hypnosis (lasting about one hour each). Fifty-eight percent of the men and 75 percent of the women reported significant symptom relief immediately after finishing treatment. More than 80 percent of those who reported initial relief were still improved up to six years later. Fewer than 10 percent of the participants tried other treatments after hypnotherapy. (Gut, November 2003).

Practical uses for hypnosis

Hypnosis has been used in the treatment of pain; depression; anxiety and phobias; stress; habit disorders; gastro-intestinal disorders; skin conditions; post-surgical recovery; relief from nausea and vomiting; childbirth; treatment of hemophilia; and many other conditions. However, it may not be useful for all psychological and/or medical problems or for all patients or clients. The decision to use hypnosis as an adjunct to treatment should only be made in consultation with a qualified health care provider who has been trained in the use and limitations of clinical hypnosis. In addition to its use in clinical settings, hypnosis is used in research and forensic settings. Researchers study the value of hypnosis in the treatment of physical and psychological problems and examine the impact of hypnosis on sensation, perception, learning, and memory.

I övrigt se: 

www.apa.org/topics/hypnosis/media.aspx?item=1

Häuser, W., Hagl, M., Schmierer, A., & Hansen, E. (2016). The Efficacy, Safety and Applications of Medical Hypnosis. Deutsches Arzteblatt international, 113(17), 289–296. Länk

Keara E. Valentine, Leonard S. Milling, Lauren J. Clark & Caitlin L. Moriarty. (2019). The Efficacy of Hypnosis as a Treatment for Anxiety: A Meta-Analysis, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 67:3, 336-363, Länk

Nicholas Olendzki, Gary R. Elkins, Elizabeth Slonena, Julia Hung, Joshua R. Rhodes. (2020). Mindful Hypnotherapy to Reduce Stress and Increase Mindfulness: A Randomized Controlled Pilot Study. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 68 (2): 151 Länk

Steven Jay Lynn, Joseph P. Green, Craig P. Polizzi, Stacy Ellenberg, Ashwin Gautam & Damla Aksen. (2019). Hypnosis, Hypnotic Phenomena, and Hypnotic Responsiveness: Clinical and Research Foundations—A 40-Year Perspective, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 67:4, 475-511, Länk

I Gerge, A. (2013) Hypnosbaserad Ego State-terapi. Stockholm: Insidan finner du i några av de inledande kapitlen en sammanställning av den kliniska hypnosens troliga verkningsmekanismer samt evidensläget avseende psykoterapeutiskt arbete.

Den intresserade kan också läsa: Hypnos i psykoterapeutiskt arbete – ett integrativt perspektiv ISBN 978-91-978659-0-6

Nedan en recension av boken i Psykolog TIDNINGEN juli 2010

Hypnos som kliniskt redskap

Hur mycket används hypnos i klinisk verksamhet i dag? En hel del, om man får tro Anna Gerge, etolog, psykoterapeut, handledare och hypnosterapeut. Hon har skrivit en bok om hypnos som borde väcka många kliniskt verksamma psykologers intresse. Gerge menar att hypnotiska tillstånd och transfenomen förekommer i många terapier utan att terapeuterna alltid inser det. Transtillstånd uppstår lätt spontant när man till exempel föreställer sig minnen. Många psykoterapimetoder använder sig också av arbete med inre bilder eller imaginationer och även av att framkalla förändrade medvetandetillstånd genom avslappning och/eller fokusering. Utbildning i hypnos kan då, enligt författaren, bidra till att psykoterapeuter blir mer medvetna om fler dimensioner i sitt arbete, om risker och nya möjligheter.

Anna Gerge beskriver inledningsvis vad hypnos är och hur transtillstånd är en del av människors vardag, t ex i dagdrömmande. När man befinner sig i ett förändrat medvetandetillstånd har man ofta en förhöjd förmåga att uppmärksamma känslor, kroppssensationer, bilder och symboler. Hypnos som metod bidrar till fokuserad uppmärksamhet och därmed också till ett förändrat medvetandetillstånd. I detta tillstånd erbjuds andra möjligheter till lärande, förändring och bearbetning än under det vi kallar vanlig vakenhet. Forskning tyder på att detta beror på att de funktioner som brukar tillskrivas vänster hjärnhalva mildras under transtillstånd.

Författaren beskriver hur hypnos kan nå och förändra förspråkliga nivåer. På detta sätt blir den ett bra komplement till traditionell verbal terapi, kognitivt eller psykodynamiskt orienterad. Med referenser till modern utvecklingspsykologi och anknytningsforskning beskriver hon hur hypnos kan användas för att fördjupa och utveckla anknytning och relationella aspekter.

Hypnos vid traumaarbete

Anna Gerge har gedigen kunskap om och erfarenhet av arbete med komplex traumatisering. Hon beskriver hur hypnos kan användas på olika sätt i olika faser av traumaarbete och sammanfattar: ”Hypnos används för stabilisering i fas I samt för att mildra den exponering det innebär för en psykiatrisk patient att vara i en relation med känslomässig intimitet. I fas II arbete erbjuder hypnos möjlighet till traumabearbetning och integration med låg risk för retraumatisering. I fas III arbete kan hypnos främja återinstallation av livet efter svårigheterna, öppna för nya möjligheter, mildra ängslan och främja hopp och nyfikenhet.”

Boken tar också upp hypnos vid smärtproblematik och dissociation och arbete med så kallade ego states – olika inre tillstånd eller delar av personligheten.

Författaren beskriver också hur ”hypnos i terapeutiska och medicinska sammanhang handlar om att erbjuda delaktighet och kontroll till våra patienter för att främja deras agens”, men också hur så kallad estradhypnos och oseriösa ”hypnosterapeuter” medfört felaktiga föreställningar om vad klinisk hypnos är.

Omfattande metodavsnitt

I bokens omfattande metodavsnitt tar författaren upp hur hypnosarbete kan användas som hjälp vid diagnostik. Där beskrivs också olika principer som man använder sig av i hypnosarbete.

Metodavsnittet ger också konkreta exempel på olika hypnosinterventioner, alltifrån enkla kroppsbaserade, stabiliserande övningar till omstrukturerande arbete vid specifik traumabearbetning. I en bilaga finns hänvisningar till olika kliniska instrument för skattning av art och grad av traumatisering och dissociation.

Boken innehåller en mångfald infallsvinklar och teoretiska perspektiv som känns stimulerande för läsaren. Den utgör samtidigt lite av en ”receptsamling” med utförliga smakprov för nybörjaren på området. Sammanfattningsvis lyfter Gerge fram hypnosen som ett användbart och mångfacetterat kliniskt redskap med vars hjälp man kan skräddarsy interventioner på olika nivåer och i olika behandlingssituationer.

För den som redan har grundläggande hypnoskunskap torde detta vara en efterlängtad och svårumbärlig bok. För andra kan den tjäna som en inspirerande introduktion i ämnet.

BODIL SÖDERSTRÖM

Psykolog

Publicerad i juli 2010